خداوندا!
به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم
به مومنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان
به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تعصب
به زنان ما شعور و به مردان ما شرف
به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت
به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده
به خفتگان ما بیداری و به دینداران ما دین
به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد
به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف
به نشستگان ما قیام و به راکدان ما تکان
به مردگان ما حیات و به کوران ما نگاه
به خاموشان ما فریاد و به فرقه های ما وحدت
به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف
به فحاشان ما ادب و به مجاهدان ما صبر
به مردم ما خودآگاهی
و به همه ملت ما همت، تصمیم، استعداد و فداکاری
و شایستگی نجات و عزت

عطا فرما